Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat

Ön a https://www.boodyy.hu oldal használatával az Adatkezelési Szabályzatot elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben nem ért egyet az ebben található információkkal vagy nem kívánja hozzájárulását adni, akkor oldalunkat ne látogassa, vagy arról lépjen ki, illetve jelezze azt felénk az info@boodyy.hu email címen, esetleg írásban, a Orstomi s. r. o. postacímére küldött levélben.

1.1 Adatkezelő: a boodyy.hu nevében a 

Orstomi s. r. o.
Karpatské námestie 7770/10A
831 06 Bratislava
Szlovákia

ID: 54226988
VAT: SK2121605530

telefonszám: +421902161476
e-mail cím: info@boodyy.hu

(továbbiakban Szolgáltató, adatkezelő). Az adatkezelő nem határozott meg adatkezelést végző személyt.

1.2 Adattárolás helye: a https://www.boodyy.hu oldalon található ügyfélszolgálati rendszerszoftver, a szamlazz.hu oldalon tárolt számlázási adatok, valamint írásos dokumentáció esetén a Orstomi s. r. o. mindenkori székhelye.1.1 Orstomi s. r. o. (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

1.3 Szolgálató a Felhasználóktól kapott, gyűjtött és jelen Adatkezelési irányelvek szerint rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. (általános adatvédelmi rendelet) azaz a GDPR szabályozás vonatkozó szabályaival összhangban kezeli.


2 Az adatkezelés célhoz kötöttsége

2.1 Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

2.2 Adatkezelési Szabályzatunk célja az, hogy látogatóink illetve ügyfeleink (továbbiakban Felhasználó) részére információt nyújtsunk arról, hogy a tudomásunkra jutott, illetve a szolgáltatásaink igénybevétele révén számunkra megadott adatok felhasználását, tárolását illetve kezelését milyen módon végezzük, azaz bemutassuk a Orstomi s. r. o. által üzemeltetett weboldal adatkezelési irányelveit, ennek révén pedig lehetővé tegyük, hogy azt látogatóink, azaz a Felhasználó magára nézve kötelezőnek ismerje el.

2.3 Mind az Adatkezelési Irányelveink mind az Általános Szerződési Feltételek egyoldalúan módosíthatók oly módon, hogy a módosított szöveg jelenik meg a honlapon, s ezekben az esetekben a honlap látogatásával elfogadottnak minősül a módosítás. A módosításokról természetesen meglévő Felhasználóinknak emailben írásbeli tájékoztatást küldünk.

3 Adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk

3.1 Jelen Adatkezelési Szabályzat a Orstomi s. r. o. által működtetett weboldal (nevesítve a boodyy.hu) által kezelt adatokra vonatkozik. A Szolgáltató a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azok megismerését az érintett előzetes hozzájárulása nélkül más személy számára - a külön jogszabályokban meghatározott kivételekkel - nem teszi lehetővé, illetve azokat nem hozza nyilvánosságra.

3.2 Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen tájékoztatóban foglalt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve nem használhatja fel. Szolgáltató az általa megismert adatokat soha nem bocsátja sem áruba, sem nem adja ki reklámozás céljára senkinek.

3.3 Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy fele. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

3.4 A Szolgáltató a hálózatának igénybevételével továbbított közlések tartalmát kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. A jelszavakat illetően Szolgáltató a jelszavakat - mint pl. adminisztrációs jelszavak, email jelszavak, stb., nem ismeri, azokat visszafejteni sem tudja.

4 Funkcionális adatkezelés

4.1 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal funkcionalitásának működése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése

4.2 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Jelszó, vezeték- és keresztnév, a saját közösségi oldalaihoz vezető linkek címei, neme, kora, cégnév, valamint annak adószáma, közösségi adószáma, cégjegyzékszáma, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím és számlázási név, szállítási cím és szállítási név, szállítási telefonszám, kiegészítő címadatok, a regisztráció/vásárlás időpontja, regisztrációkori/vásárláskori IP cím.

4.3 Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

4.4 Az adatgyűjtés célja: Szolgáltató a weboldal teljes körű használata, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá hírlevél küldés nyújtásának céljából és közösségépítési okból kezeli a Felhasználók személyes adatait.

4.5 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Amennyiben a felhasználó hozzáférését törli, úgy személyes adatai is törlésre kerülnek, feltéve, hogy más jogszabályi rendelkezés az adatkezelőt erre nem kötelezi.

4.6 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő és munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

4.7 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

4.7.1 A felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését (módosítását), valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

4.7.2 Felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

4.7.3 Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

4.7.4 A felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ha az adatkezelő a felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

4.7.5 Felhasználó törlési kérelmét mindig írásban nyújthatja be hozzánk, ez történhet az info@boodyy.hu címre küldött emailben, vagy postai úton, a Orstomi s. r. o., Szakkayho 1, Košice 040 01, Slovakia címre küldve. A törlést a kérelem beérkezése után 3 munkanapon belül végezzük el.

4.7.6 Fentiekből eredően Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy részére a Orstomi s. r. o. reklámokat, hírleveleket küldjön. Felhasználónak bármikor joga van az ilyen célú levelekről leiratkozni, illetve jelezni azt, hogy nem kér további megkeresést.

4.7.7 Felhasználónak nincsen joga leiratkozni a szolgáltatás fenntartásához szükséges információk kiküldéséről, beleértve a díjbekérők, számlák és egyéb elszámolások elektronikus kommunikációjáról sem. Felhasználó ezen felül köteles a nyilvántartásunkban szereplő adatati karbantartására, így adott esetben azok bármely változása esetén - különös tekintettel a telefonszámra, email címre, postai címre - azt köteles az Ügyfélterületen módosítani oly módon, hogy elérhető legyen. Az ennek elmaradásából eredő esetleges károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, azért kártérítésre nem kötelezhető.


4.8 Az adatkezelés jogalapja: A felhasználók a regisztrációs nyilatkozat elfogadásával elfogadják a jelen Adatkezelési Szabályzatban lefektetett szabályokat és hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez.

5 Cookie-k (sütik) kezelése

5.1 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

A webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

5.2 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

5.3 Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

5.4 Az adatgyűjtés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

5.5 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.

5.6 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő és munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5.7 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

5.8 Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.


6 Hírlevél, DM tevékenység

6.1 A felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

6.2 A Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet és a Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

6.3 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelés körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

6.4 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont.

6.5 Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

6.6 Az adatgyűjtés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

6.7 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

6.8 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő és munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

6.9 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

6.10 Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

7 Közösségi oldalak

7.1 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

7.2 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

7.3 Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram közösségi oldalakon, és „lájkolta”, ill. profiljával követi a weboldalt.

7.4 Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

7.5 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

7.6 Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

8 Adattovábbítás

8.1 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

8.2 Az adattovábbítás ténye, a kezelt adatok köre:
a) A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: Név, szállítási- és számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, cégadatok, termék neve és mennyisége, fizetendő összeg, rendelés azonosító.
b) A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érdekében: Név, szállítási- és számlázási cím, cégadatok, telefonszám, e-mail cím, termék neve és mennyisége, tranzakciós összeg, tranzakciós jogcím, rendelés azonosító.

8.3 Az érintettek köre: A házhozszállítást/online vásárlást kérő valamennyi érintett.

8.4 Az adattovábbítás célja: A megrendelt termék házhoz szállítása/az online vásárlás lebonyolítása (ügyfélszolgálati támogatás, tranzakciók visszaigazolása, fraud-monitoring a felhasználók védelme érdekében).

8.5 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás/online fizetés lebonyolításáig tart.

8.6 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következő természetes/jogi személyek kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

8.6.1 Név: OTP Mobil Kft.
Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.
Elérhetőség: info@otpsimple.hu

Elfogadom, hogy a Orstomi s. r. o. által a http://boodyy.hu honlap felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

8.6.2 Név: SPRINTER Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1097 Budapest, Táblás u 39.
Elérhetőség: pickpackpont@sprinter.hu

8.7 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz szállító/online fizetést biztosító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.


9 Adatbiztonság

9.1 Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa a felhasználó magánszférájának védelmét.

9.2 Az adatkezelő tevékenységi körében a köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

9.3 Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

9.4 Különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és a felhasználóhoz rendelhetők.

9.5 Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

9.6 Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a felhasználó tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

10 Az érintettek jogai

10.1 Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

10.2 Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

10.3 Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

10.4 Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatvédelmi incidens esetén Szolgáltató tájékoztatást ad az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

10.5 Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

10.6 Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

10.7 Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

10.8 Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

10.9 A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

11 Jogorvoslat

11.1 Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

11.2 Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

12 Kártérítés és sérelemdíj

12.1 Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

12.2 Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

12.3 Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

12.4 Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Felhasználó bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdés, panasz esetén keresheti telefonon az adatkezelőt emailben, levélben. Email esetén az info@boodyy.hu email cím az irányadó. Telefonszám +421902161476